O nas


Nasze działania


Projekt Unijny


Konkursy literackie


Recenzje


Polskie Towarzystwo Dysleksji
Oddział w Łodzi

Wypromuj również swoją stronę

dr Teresa Wejner
„Sprawdzian - egzamin zewnętrzny pod koniec szkoły podstawowej”

Książka „Sprawdzian - egzamin zewnętrzny pod koniec szkoły podstawowej” jest polecana dla nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego, psychologów i pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Przedmiotem książki jest przedstawienie tworzącego się systemu egzaminów zewnętrznych na pierwszym etapie wieńczącym edukację, czyli po szkole podstawowej.

Zewnętrzny system oceniania powinien dać zobiektywizowaną, porównywalną i rzetelną informację o osiągnięciach uczniów uwzględniając fakt, że w klasie szkolnej są uczniowie z różnymi problemami edukacyjnymi.

Książka ukazuje procesy selekcyjne zachodzące w toku edukacji szkolnej. Sprawdzian stosowany w egzaminie zewnętrznym nie różnicuje wymagań. Tymczasem w każdej populacji uczniów, niemal w każdej klasie można spotkać takich, którzy mają różnorakie trudności szkolne o różnorodnym podłożu.

U wielu uczniów przyczyną niepowodzeń jest dysleksja rozwojowa. Szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymagają przede wszystkim rozwijania motywacji do nauki. Szczególnie ważne jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających optymalnemu wykorzystywaniu przez ucznia jego możliwości uczenia się, stosowanie właściwego systemu wzmocnień.

Istnieje też zjawisko niepowodzenia edukacyjnego jednostek uzdolnionych, których uzdolnienia nie są wykorzystywane na miarę ich możliwości. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych jest drugą stroną zjawiska określanego jako nierówność szans edukacyjnych i przyczyną niezamierzonych procesów selekcyjnych.

Kiedy w szkołach mamy coraz liczniejszą, bo sięgającą ponad 10%, grupę uczniów z dysleksją rozwojową, wydaje się konieczne przeprowadzenie badań empirycznych, mających na celu rozpoznanie ich osiągnięć oraz możliwości zdawania egzaminów zewnętrznych.

Wyniki oceniania zewnętrznego powinny uzupełniać wiedzę nauczycieli o uczniach pod względem ich rzeczywistego stanu wiedzy i umiejętności, a zatem powinny służyć permanentnym zmianom procesu nauczania i uczenia się w zmieniającej się rzeczywistości


Źródło: strona internetowa Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi gdzie można nabyć, jak również wypożyczyć książkę - dr Teresy Wejner,